คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ปานฝอย
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธี วงศ์วิทยาภิรมณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ เทียนเงิน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด มากวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นายไมตรี เล้ารัตนอารีย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูศรีสิทธิการ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนพระภิกษุ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาสุรศักดิ์ สุรสตฺโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรธรรม พิศการุณย์พงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสมปอง แช่มช้าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางบุญเกิด ปิ่นเกษ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางลำเพย วงสวาห์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุดา เต่าสุวรรณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อ่อนผึ้ง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสัมอาง ผิวพิมพ์ดี
ตำแหน่ง : กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : คุณสาโรช โสภณางกูร
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : ท่านสจ.วิรัตน์ เกียรติสันติกุล
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณวิเชียร ถนัดกิจ
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา
ชื่อ-นามสกุล : คุณสุรชาติ กันนิ่ม
ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา