ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง ๑)
             โรงเรียนวัดแคนอกได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๗๒ เป็นโรงเรียนชนิดนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินการประถมศึกษา อาศัยศาลาการเปรียญของวัดแคนอก
เป็นสถานที่เรียน จัดการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยอยู่ในความอุปการะของเจ้าอาวาสวัดแคนอก ซึ่งทางราชการได้แต่งตั้งให้นายกมล ถนัดกิจ เป็นครูใหญ่คนแรกของ
โรงเรียน
ต่อมาเมื่อ วันที่ ๑๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ได้ย้ายที่เรียนจากศาลาการเปรียญวัดแคนอกไปอยู่อาคารเรียนถาวรซึ่ง “คณะราษฎร์” ได้รวมทุนสร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ อาคารเรียนนี้มีลักษณะ
เป็นอาคารไม้ทรงปั้นหยา ใต้ถุนสูง ๒ ชั้น ๓ ห้องเรียน โดยห้องกลางได้ทำเป็นมุขอาคารยื่นออกมา มีบันใด ขึ้น-ลง ๒ ข้างของหนน้ามุข พื้นชั้นบนเป็นไม้ตะแบก ฝาประจันห้องและฝาห้องโดยรอบ
อาคารชั้นบนเป็นไม้สัก พื้นชั้นล่างเป็นคอนกรีตปูด้วยกระเบื้อง สิ้นงบประมาณ ๓,๐๐๐ บาท (สามพันบาทถ้วน) แล้วให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง ๑)” เป็นต้นมา
ในปีเดียวกันนั้งเองทางราชการได้อนุมัติให้ทำการเปิดให้มีการสอน “แผนกประถมวิสามัญเกษตรกรรม” ขึ้นในบริเวณเดียวกันนี้ เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗ โดยมี
นายเซ่งฮวด สุขสมัย เป็นครูใหญ่
ต่อจากนั้นมาอีกประมาณ ๒ ปี กล่าวคือ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๗๙ ทางราชการได้อนุมัติให้เปิดทำการสอน “แผนกฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด” ขึ้นในบริเวณนี้โดยมี 
นายเผื่อน ทิมเนียม เป็นครูใหญ่
ในปีพุทธศักราช ๒๔๘๒ ทางราชการ ได้ประกาศยุบโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรมและโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัด โดยให้คงเหลือไว้แค่ “โรงเรียนวัดแคนอก 
(คณะราษฎรบำรุง ๑)” เพียงโรงเรียนเดียว ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ดินของวัดแคนอก และแต่งตั้งให้ นายชิด ขำบัว เป็นครูใหญ่
ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ ทางราชการได้เปิดทำการสอนโรงเรียนการศึกษาผู้ใหญ่ขึ้นชื่อว่า “โรงเรียนผู้ใหญ่ตำบลบางกระสอ (วัดแคนอก)” แต่ต่อมาต้องเลิกล้มไปเพราะ
สถานการณ์สงคราม ภายหลังจากสถานการณ์สงครามสิ้นสุดลง โรงเรียนวัดแคนอก (คณะราษฎรบำรุง ๑) จึงได้รับการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาเป็นลำดับ และเพื่อให้
โรงเรียนได้มีอาณาเขตที่แน่นอนท่านพระครูนนทสารพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดแคนอก ขณะนั้นจึงได้ชี้แนวเขตที่ดินเพื่ออนุญาตให้โรงเรียนปกครองดูแล เมื่อวันที่ ๒๕ ธํันวามคม พ.ศ. ๒๔๙๗
ปัจจุบันถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เมื่อเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑