ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวปนัดดา หอยสังข์

นางสาวจันจิรา ทาเอื้อ

นางสาววราภรณ์ เพ็งสว่าง

นางสาวสุกัญญา คุ้มบัว

นางสาววรรณชา ปริญญาศาสตร์