กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายกฤษพล ไพรพจนารถ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
เบอร์โทร : 0866716325

นายรัฐพล มากพูน
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 0982498967