กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสำเนียง ศรีสดใส
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0931404800

นางมลฑา กมลานุสรณ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวพิสุทธิณี บุญสวัสดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0897732233