คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

นางสาวนภา เสนสาย
ครู คศ.3
หัวหน้าคณะครูระดับชั้นปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 0649632555

นางสาวอินทิรา สวนสุจริต
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2
เบอร์โทร : 0621624591

นางสาวพินิตนันท์ เนียมเทศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0621624591

นางอารีย์ ศรีชม
ผู้่ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0989642087

นายธงคม ปรมัทคมกริบ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0870878349

นางสาวพิมพ์อนงค์ เจียมปลื้มจิตร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0876737652