กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวพิสุทธิณี บุญสวัสดิ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2
เบอร์โทร : 0897732233

นางสาวสาวิตรี ตาลรุ่ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอังคนางค์ รัฐวร
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0924396228