นักการภารโรง

นายสังข์ทอง ศรีสังข์
ภารโรง

นางสาวพิกุล ยิ่งยวด
ภารโรง