กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวมยุรา หอมชื่น
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0852397166

นางสาวอภิญญา จิตธนากรโกศล
ผู้ช่วยครู