ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนพดล อ่อนผึ้ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแคนอก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางศรีสัมอาง ผิวพิมพ์ดี
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารฝ่ายบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิสุทธิณ๊ บุญสวัสดิ์
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารฝ่ายวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษณ์พล ไพรพจนารถ
ตำแหน่ง : หน้าหน้าบริหารฝ่ายทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณิดา สุทธภักติ
ตำแหน่ง : หัวหน้าบริหารฝ่ายงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำเนียง ศรีสดใส
ตำแหน่ง : หัวหน้าพัสดุ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :