กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาววรรณิดา สุทธภักติ
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0855037771

นางสาวกาญจนา นาพุทธา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0857332618

นางสาวสาวิตรี สุวะคนธ์
ผู้ช่วยครู
เบอร์โทร : 0864080433